Vedtekter

Vedtatt 1. februar 1954, med endringer av 17. mars 1961, 18. mars 1963, 16. mars 1964, 15. mars 1971, 29. mars 1977, 16. mars 1981, 22. mars 1983, 24. mars 1987, 17. mars 1994, 13. mars 1997, 18. mars 2003 og 16. mars 2004.

1. Klubbens navn

Norsk Havseiler- og Krysserklubb

(Norwegian Ocean Racing and Cruising Club)

Dens sete er i Oslo.

2. Formål

Klubbens formål er å arbeide for fremme av tur- og kappseilas over lengre distanser. Dette skjer ved:

a) å fremme og oppmuntre navigasjon og sjømannskap, samt utbre kjennskap til seilbåtens utrustning og skjøtsel

b) å stimulere med passende tiltak utvikling av seilbåter i hvilken fart og sjødyktighet er forenet og utstyret av passet på den for formålet mest tjenlige måte

c) å samarbeide med andre innen- og utenlandske seilforeninger ved arrangement

d) å arbeide for arrangement av handicapseilaser etter Royal Ocean Racing Clubs målregler, eller annen regel som senere måtte vise seg mer hensiktsmessig

3. Medlemskap

Søknad om medlemskap skal skje på fastsatt skjema, som sendes styret ved formann eller sekretær.

Søker skal ha fullført 2 seilaser over åpent hav, hver på minst 300 nm med minimum 9 mnd mellom første og siste seilas. Alternativt skal søker ha fullført minimum 600 nautiske mil i kappseilaser over åpent hav, Seilasene skal være på minst 100 nautiske mil fordelt på minst 2 seilaser. Annen tilsvarende innsats kan også kvalifisere. Søker behøver ikke være skipper ombord. Videre skal søker være medlem av seilforening tilsluttet Norges Seilforbund - eller for utlendinger - av tilsvarende utenlandsk seilforening. Seilaser i båt med profesjonell (betalt) skipper kvalifiserer ikke. Søker må inneha båtførerprøven eller tilsvarende kompetanse.

Seilasene skal fullføres i båt med forsvarlig sikkerhetsutstyr, og det skal være ført skikkelig loggbok.

Søknadsskjema og en beskrivelse av turene/regattaene skal være attestert av to av klubbens medlemmer, som forøvrig også går god for søkeren.

For medlemskap betales en årlig kontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Hvis årlig kontingent ikke er betalt innen utgangen av desember måned samme år, kan vedkommende strykes som medlem.

Ved et medlems død kan gjenlevende ektefelle, hvis vedkommende ønsker det, fortsatt få tilsendt et eksemplar av alle klubbens utsendelser og få delta på klubbens møter, men uten stemmerett og uten å betale medlemskontingent.

4. Klubbstander

Klubbens stander er en hvit Neptun-gaffel på blå bunn. Standeren er triangulær. Den føres under babord saling i flaggline.

Standeren skal kun føres på båt som er under kommando av medlem, og båten skal være dekket, utstyrt for turseilas og ha seil som hovedfremdriftsmiddel.

5. Klubbmerke

Klubbens merke er en hvit eller sølvhvit Neptun-gaffel på blå bunn. Merket er sirkelformet. Det kan bæres av et hvert medlem.

6. Styret

Klubbens styre består av formann, fire styremedlemmer, en varamann. De velges for to år av gangen. Etter utløpet av sin funksjonstid uttrer hvert år tre medlemmer av styret. De uttredende kan gjenvelges. Styret velger selv blant sine medlemmer viseformann, sekretær og kasserer.

7. Revisor

Revisor velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.

8. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes årlig innen utgangen av mars måned. Innkallelse skjer med minst 14 dagers varsel skriftlig til hvert medlem. I innkallelsen skal angis hvilke saker som skal behandles. Kun om således bekjentgjorte saker kan det treffes beslutning.

For at forslag som ikke fremsettes av styret skal kunne behandles på generalforsamlingen, må det være innkommet til formann eller ett av styrets medlemmer minst tre uker før generalforsamlingen avholdes. Ved valg kan også benkeforslag stilles og bringes under votering.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Familiemedlem har ikke stemmerett. For at et medlem skal kunne avgi stemme, må kontingenten være betalt. Medlem som er forhindret fra å møte, har anledning til å stemme ved avgitt skriftlig fullmakt. Dog kan et fremmøtt medlem ikke stemme for mer enn tre sådanne fullmakter.

Alle saker avgjøres med simpelt flertall, unntatt når det gjelder vedtektsendringer eller klubbens oppløsning. I disse tilfeller kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmer. Hvis et slikt kvalifisert flertall ikke oppnås, avgjøres saken ved alminnelig flertall på ekstraordinær generalforsamling.

I tilfelle av stemmelikhet gjør formannens stemme utslag.

På ordinær generalforsamling skal det:

a) fremlegges årsberetning og revidert regnskap

b) treffes bestemmelse om anvendelse av eventuelt disponibelt overskudd

c) foretas valg

d) fastsettes årskontingent for medlem og familiemedlem

e) fattes beslutning om andre saker som er fremmet på lovlig måte

9. Ekstraordinær generalforsamling


Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret måtte finne det nødvendig eller når minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det. Innkallelsen skjer på samme måte og med samme varsel som for ordinær generalforsamling bestemt. Den sak eller de saker som ønskes behandlet, skal angis i innkallelsen.

10. Oppløsning

I det tilfelle at klubben blir oppløst, skal mulig tiloversblevne midler tilfalle «Alfred W. G. Larsens fond til fremme av norsk seilsport», som forvaltes av Norsk Seilforening.