Vedtekter

NHK Vedtekter pr.01.april 2022

 

Vedtatt 1. februar 1954, med endringer av 17. mars 1961, 18. mars 1963, 16. mars

1964, 15. mars 1971, 29. mars 1977, 16. mars 1981, 22. mars 1983, 24. mars 1987,

17. mars 1994, 13. mars 1997, 18. mars 2003, 16. mars 2004, 11. april 2013, 20.

mars 2014, 07.mars 2019, 05.mars 2020 og 31.mars 2022.

 

1. Klubbens navn

Norsk Havseiler- og Krysserklubb

(Norwegian Ocean Racing and Cruising Club)

Dens sete er i Oslo.

 

2. Formål

Klubbens formål er å arbeide for fremme av tur og kappseilas over lengre

distanser. Dette skjer ved:

a)       å fremme og oppmuntre til trygg navigasjon og godt sjømannskap.

b)       å samarbeide med seilforeninger ved avvikling av arrangementer.

c)       å gjennomføre årlige sosiale og faglige samlinger.

 

3. Medlemskap

Søknad om medlemskap skal skje på fastsatt skjema, som sendes styret ved styreleder eller sekretær.

Søker skal ha fullført 2 seilaser over åpent hav, hver på minst 300 nm. Alternativt skal søker ha fullført minimum 600 nautiske mil i kappseilaser over åpent hav, seilasene skal være på minst 100 nautiske mil fordelt på minst 2 seilaser.

Annen tilsvarende innsats kan også kvalifisere. Søker behøver ikke være skipper ombord.

Videre skal søker være medlem av seilforening tilsluttet Norges Seilforbund - eller for utlendinger - av tilsvarende utenlandsk seilforening.

Seilaser i båt med profesjonell (betalt) skipper kvalifiserer ikke.

Søker må inneha båtførerprøven eller tilsvarende kompetanse.

Seilasene skal fullføres i båt med forsvarlig sikkerhetsutstyr, og det skal være ført skikkelig loggbok.

Søknadsskjema og en beskrivelse av turene/regattaene skal være attestert av to av klubbens medlemmer, som forøvrig også går god for søkeren.

For medlemskap betales en årlig kontingent som fastsettes av generalforsamlingen. Hvis årlig kontingent ikke er betalt innen utgangen av desember måned samme år, kan vedkommende strykes som medlem.

Ved et medlems død kan gjenlevende ektefelle, hvis vedkommende ønsker det, fortsatt få tilsendt et eksemplar av alle klubbens utsendelser og få delta på klubbens møter, men uten stemmerett og uten å betale medlemskontingent.

Etter søknad fra medlem, vil medlemmer etter fylte 75 år iverksette livslangt medlemskap ved en engangsinnbetaling på kr 2 ½ gang ordinær årskontingent.

 

4. Klubbstander

Klubbens stander er en hvit Neptun-gaffel på blå bunn. Standeren er triangulær. Den føres under babord saling i flaggline på seilbåt, eller i egnet mast eller stang på motorbåt.

Standeren skal kun føres på båt som er under kommando av medlem, og båten skal være dekket.

 

5. Klubbmerke

Klubbens merke er en hvit eller sølvhvit Neptun-gaffel på blå bunn. Merket er sirkelformet. Det kan bæres av et hvert medlem.

 

6. Styret

Klubbens styre består av styreleder, tre til fem styremedlemmer og en til to varamedlemmer. De velges normalt for to år av gangen, men kan unntaksvis velges for ett år. De uttredende kan gjenvelges. Styret velger selv blant sine medlemmer nestleder, sekretær og øvrige funksjoner.

 

7. Råd

a)       Rådet er rådgivende organ for foreningens styre. Rådet fungerer også som valgkomité og plakettkomité.

b)       Rådet velges av årsmøtet. Rådet består av 4 medlemmer. Valgbare er medlemmer av foreningen som har vært medlem eller varamedlem i foreningens styre. Medlemmer og varamenn i sittende styre kan ikke være medlemmer i rådet.

c)       Foreningens avgående leder av styret bør normalt velges inn i Rådet, dersom denne stiller til valg. Rådets medlemmer velger på egen hånd ordfører, viseordfører og sekretær. Rådet fører sin egen forhandlingsprotokoll.

d)       Rådets medlemmer velges primært for 4 år og kan gjenvelges. Dersom avgående leder av styret ønsker å tiltre rådet, trer lengstsittende medlem ut med mindre et annet medlem ønsker å tre ut.

e)       Rådet skal ha minst 1 møte i året, møtet skal holdes før årsmøtet. For øvrig holdes møter så ofte rådets ordfører eller minst 2 av rådsmedlemmene finner det nødvendig, eller når styret ønsker rådets uttalelser i en sak. Møtene innkalles av ordføreren.

f)        Rådet skal:

  1. behandle alle forslag til endringer i foreningens vedtekter
  2. behandle alle saker som er av større økonomisk betydning for foreningen, så som opptakelse av lån, disponering av fonds, pantsetting
  3. gjennomgå årsberetning og regnskap før årsmøtet
  4. behandle alle saker som foreningens styre ønsker rådets uttalelse om
  5. foreta innstilling om innkvotering av innbudte medlemmer overfor foreningens styre
  6. selv ta opp og behandle saker rådet mener er av vesentlig betydning for foreningen

g)       Rådet avgir sin innstilling i alle saker for styret, men kan selv ikke fatte noen beslutning som er bindende for foreningen.

h)       Alle innstillinger gis ved flertall av de fremmøtte. Rådet er beslutningsdyktig når halvparten av medlemmene, inklusive ordføreren eller varaordføreren, er til stede. Ved eventuell stemmelikhet har ordføreren, subsidiert varaordføreren, dobbeltstemme.

 

8. Revisor

Revisor velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.

 

9. Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling holdes årlig innen utgangen av mars måned.

Innkallelse skjer med minst 14 dagers varsel skriftlig eller elektronisk til hvert medlem. I innkallelsen skal angis hvilke saker som skal behandles. Kun om således bekjentgjorte saker kan det treffes beslutning.

For at forslag som ikke fremsettes av styret skal kunne behandles på generalforsamlingen, må det være innkommet til styreleder eller ett av styrets medlemmer minst tre uker før generalforsamlingen avholdes.

Ved valg kan også benkeforslag stilles og bringes under votering.

På generalforsamlingen har hvert medlem en stemme. Familiemedlem har ikke stemmerett. For at et medlem skal kunne avgi stemme, må kontingenten være betalt. Medlem som er forhindret fra å møte, har anledning

til å stemme ved avgitt skriftlig fullmakt. Dog kan et fremmøtt medlem ikke stemme for mer enn tre sådanne fullmakter.

Alle saker avgjøres med simpelt flertall, unntatt når det gjelder vedtektsendringer eller klubbens oppløsning. I disse tilfeller kreves to tredjedels flertall av de avgitte stemmer.

I tilfelle av stemmelikhet gjør styrelederens stemme utslag.

På ordinær generalforsamling skal det:

a)       fremlegges årsberetning og revidert regnskap

b)       treffes bestemmelse om anvendelse av eventuelt disponibelt overskudd

c)       foretas valg

d)       fastsettes årskontingent for medlem og familiemedlem

e)       fattes beslutning om andre saker som er fremmet på lovlig måte

 

10. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling innkalles når styret måtte finne det nødvendig eller når minst en fjerdedel av medlemmene forlanger det.

Innkallelsen skjer på samme måte og med samme varsel som for ordinær generalforsamling bestemt.

Den sak eller de saker som ønskes behandlet, skal angis i innkallelsen.

 

11. Oppløsning

I tilfelle av at klubben blir oppløst, skal mulig tiloversblevne midler tilfalle «Alfred W. G. Larsens fond til fremme av norsk seilsport», som forvaltes av Kongelig Norsk Seilforening.